top of page

เอกสารเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

bottom of page