top of page

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ - 0001.jpg
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ - 0002.jpg
bottom of page