top of page

มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
โครงการบูรณาการระบบการดูแลระยะยามด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ

และผู้มีภาวะพึ่งพิงเครือข่ายอำเภอละแม พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

สรุปผลโครงการ.jpg
ภาพ1.jpg
bottom of page