top of page

มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

ม.ค.66_1.jpg
ก.พ.66_1.jpg
มี.ค.66_1.jpg
bottom of page