top of page

มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

มกราคม 67.PNG
กุมภาพันธ์ 67.PNG
มีนาคม 67.PNG
bottom of page