top of page

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ65_แก้ไข_page-0001.jpg
bottom of page