top of page

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 หน่วยงานส่งหลักฐาน โดยการวาง Link ที่แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในระบบ MITAS มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล
       ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
      และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊ก

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร
       ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
       ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

คลิ๊ก

1.12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

คลิ๊ก

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

คลิ๊ก

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        ชุดปัจจุบัน

คลิ๊ก

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

คลิ๊ก

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
    ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

คลิ๊ก

คลิ๊ก

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
     ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

คลิ๊ก

คลิ๊ก

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

คลิ๊ก

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิ๊ก

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
    และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิ๊ก

คลิ๊ก

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

คลิ๊ก

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิ๊ก

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
      ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

คลิ๊ก

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
      บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
      ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
       ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

คลิ๊ก

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

คลิ๊ก

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

คลิ๊ก

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
      ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

คลิ๊ก

***ข้อ 1 ถึงข้อ 11 ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ คลิ๊ก --- ข้อ 1   2   3   4   5   6   7    8   9   10   11

bottom of page