top of page

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2566.jpg
bottom of page