top of page

โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

ritteup_edited.jpg

นายฤทธี เพ็ชรนิล
สาธารณสุขอำเภอละแม

168049.jpg

นายชยพล ช่วยเต็ม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

168050.jpg

นางนฤมล สรวิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

168052.jpg

นางมนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

168051.jpg

นางสาวขวัญฤดี ขำจิตร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

Captureddd.JPG

นายณัฐพล คงบุญมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

messageImage_1702901545818.jpg

นายสมโชค แบนเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

168054.jpg

นางสาวิตรี ขำจิตต์

พนักงานการเงินและบัญชี

168105.jpg
bottom of page