top of page

โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

ritteup_edited.jpg

นายฤทธี เพ็ชรนิล
สาธารณสุขอำเภอละแม

168049.jpg

นายชยพล ช่วยเต็ม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

168050.jpg

นางนฤมล สรวิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

168052.jpg

นางมนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

168051.jpg

นางสาวขวัญฤดี ขำจิตร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

168053.jpg

นายณัฐพล คงบุญมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

168054.jpg

นางสาวิตรี ขำจิตต์

พนักงานการเงินและบัญชี

168105.jpg
bottom of page