top of page

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
    บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560ลงวันที่12ตุลาคม 2560
    และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
    ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ
    จำนวน 2แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

2-ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 0001.jpg
2-ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 0002.jpg
bottom of page