top of page

บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
    ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
    และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

bottom of page