top of page

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

06 ขออนุมัติเผยแพร่ และรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ.jpg
bottom of page