top of page

มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 

โครงการบูรณาการระบบการดูแลระยะยามด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ

และผู้มีภาวะพึ่งพิงเครือข่ายอำเภอละแม พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 4 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม

ภาพ1.jpg
bottom of page