top of page

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
     ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

คลิ๊ก

 1.2 โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร ในหน่วยงาน

คลิ๊ก

 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
     ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาต
     นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

คลิ๊ก

คลิ๊ก

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

คลิ๊ก

7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

คลิ๊ก

8. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

คลิ๊ก

bottom of page