top of page

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
     บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

คลิ๊ก

คลิ๊ก

2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง
     ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
     ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน

คลิ๊ก

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ
     เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

คลิ๊ก

 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊ก

 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

คลิ๊ก

bottom of page